Specialpedagogiskt perspektiv på undervisningen

Vissa elever behöver mer hjälp under utbildningen för att nå sin potential.

Snitz Skolor är vanliga skolor med samma kunskapskrav och mål som andra skolor. Vi har dock utvecklat ett arbetssätt för att kunna möta elever som är i behov av ett särskilt stöd. Vi riktar oss mot elever med ASD och ADHD, men vi för gymnasiet kan vi dessvärre inte ta emot elever med kognitiv funktionsnedsättning och någon form av språkstörning då vi inte har den specifika kompetensen. Genom individualisering och anpassning försöker vi möta elevernas behov av specialpedagogisk hjälp i undervisningen, så att de ska få förutsättningar att uppnå både personliga mål och utbildningsmål.

 

Grundskolan är en förutsättning för livets lärande

Vårt mål på Snitz är att alla elever ska nå kunskapsmålen, få självförtroende och studiemotivation. Vi tar individuell hänsyn när vi lägger upp studieplanen, vi anpassar pedagogiken metodiskt, tränar den sociala utvecklingen och har en fysisk miljö som vi hoppas ska passa våra elevers behov. Vi arbetar med tydliga rutiner, systematiskt uppföljning, bestämda tider, tydlig organisation, lugn och ro och ett tydligt fokus på kunskapsmål. Tät föräldrakontakt och samarbete med BUP/SOC är viktiga inslag för att hjälpa eleverna ytterligare att nå sin potential.

Sist men inte minst möter eleverna lärare som har den kompetens som krävs för att professionellt möta och utmana eleverna. Lärarna på Snitz är behöriga och all skolpersonal får fortlöpande kompetensutveckling.